bánh nghi n clanhke

1' s M KI U NH i T, UD\ TXD OI[ i B l p nghi ~n nhuy n, r éy TXDOI[ i r Si tr Yn v [ i cháo Ú Có th dùng b l p nguyên h ^t nghi ~n nhuy n r Si rây qua l I[ i 3 Bánh mì s oa (5 phút) - Nguyên li u: ¼ lát bánh mì (l Mai 12 lát), ½ ly s oa (100 ml) - Cách ch | bi| n: C l t b O phdn bìa bánh mì, xé nh O bánh mì tr Yn v [ i soa, n bu